Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In dit document wordt, tenzij anders vermeld, de term “Brandomedia” gebruikt om te verwijzen naar het bedrijf Brandomedia, gevestigd aan de Pretoriadreef 88, 3564BX in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 78659965. “Brandomedia” zal ook worden aangeduid als “wij”, “ons” of “onze” in de rest van deze voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Brandomedia. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Brandomedia zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke acceptatie van de opdracht door Brandomedia, of door feitelijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door Brandomedia worden gehanteerd, zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. Brandomedia behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, met inachtneming van een redelijke termijn.

Artikel 5: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de termijn die is vermeld op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Artikel 6: Levering

De leveringstermijn wordt in onderling overleg vastgesteld en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Brandomedia totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8: Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Brandomedia geleverde producten blijven bij Brandomedia. De opdrachtgever mag deze producten alleen gebruiken binnen de overeengekomen voorwaarden.

Artikel 9: Reclames en Garantie

Eventuele klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Brandomedia te worden gemeld. Brandomedia zal zich inspannen om eventuele gebreken te herstellen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Brandomedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Brandomedia is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 11: Overmacht

In geval van overmacht heeft Brandomedia het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Brandomedia en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Brandomedia is gevestigd.

Artikel 14: Wijziging van de voorwaarden

Brandomedia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een redelijke termijn.

Artikel 15: Slotbepaling

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Brandomedia.